NPK AGASOL 10-55-10

THÀNH PHẦN: Nts: 10%; P2O5 hh: 55%; K2O hh: 10%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá
  • Thúc đẩy ra hoa, trổ đều, hạn chế rụng trái non