NPK AGASOL 7-5-44

THÀNH PHẦN: N(ts): 7%; P2O5 (hh): 5%; K2O (hh): 44%

  • Phân bón hòa tan cao cấp, thúc đẩy quá trình ra hoa.
  • Tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy ra hoa sớm, trái ngọt, màu sắc đẹp.
  • Tăng khả năng chống chịu của cây, giúp cây cứng chắc, ít đỗ ngã, tăng khả năng chống chịu úng hạn.