NPK AGASOL 15-31-15

THÀNH PHẦN: N (ts): 15%; P2O5 (hh): 31%; K2O (hh): 15%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá
  • Nhú đọt nhanh, kích thích ra hoa, hạn chế rụng trái non, tăng trưởng cây trồng