NPK AGASOL 21-21-21

THÀNH PHẦN: N (ts): 21%; P2O5 (hh): 21%; K2O (hh): 21%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • To trái, mã đẹp, hạn chế rụng, hạn chế nứt, hạn chế thối