TRON-PH

THÀNH PHẦN: N(ts): 3%; P2O5(hh): 15%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Là sản phẩm dùng để điều chỉnh độ PH trong đất, trong nước và trong các sản phẩm phân bón lá .
  • Trong việc tưới nhỏ giọt, độ pH trong nước đóng vai trò rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến các quá trình phản ứng hóa học.
Danh mục: