SOLUCAT 20-20-20

THÀNH PHẦN: N (ts): 20%; P2O5 (hh): 20%; K2O (hh): 20%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Sản phẩm thương hiệu SOLUCAT® của tập đoàn Atlantica Agricola, Tây Ban Nha
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.