KELIK ZINC (CHELATE)

THÀNH PHẦN: Zn (EDTA): 10%; Phương thức test: W/V theo TCCS

  • Bổ dung vi lượng kẽm ở dạng Chelate nguyên chất, giúp ngăn ngừa hiện tượng nhỏ lá, chậm ra hoa, gân lá vàng và ngắn cây
  • Phân hóa mầm hoa, tào mần nhánh
  • Bảo vệ cây trồng khỏi dịch bệnh