PHÂN BÓN MAMMOTH ZINC MANGANESE

THÀNH PHẦN:

Kẽm (Zn): 50.000 mg/l (EDTA)

Mangan (Mn): 50.000 mg/l (EDTA)

 

  • Giúp cây phát triển mạnh, ra rễ nhiều và khỏe.
  • Phân hóa mầm hóa, kích thích cây ra hoa sớm và đồng loạt, tạo mầm nhánh.
  • Tăng cường trao đổi chất, tổng hợp các chất dự trữ tăng độ ngọt, kích thích trái lớn, màu sắc đẹp.