NPK AGASOL 13-40-13

THÀNH PHẦN: N (ts):13%; P2O5 (hh): 40%; K2O (hh): 13%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Tạo mầm hoa, tăng tỉ lệ thụ phấn.
  • Phòng ngừa rụng hoa và quả non.