SOLUCAT 10-52-10

THÀNH PHẦN: N (ts): 10%; P2O(hh): 52%; K2O (hh): 10%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Tạo mầm hoa, tăng tỉ lệ thụ phấn.
  • Phòng ngừa rụng hoa và quả non.