NPK AGASOL 31-11-11

Thành phần: N (ts): 31%; P2O5 (hh): 11%; K2O (hh): 11%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Nhú đọt nhanh, to lá, dày lá, xanh dày.
Danh mục: