NPK WOPROFERT 30-10-10

THÀNH PHẦN:

N(ts): 30%; P2O5(hh): 10%; K2O(hh): 10%

  • Hạt phân tròn bóng, sản xuất theo công nghệ tháp cao hiện đại.
  • Sử dụng cho tất cả các đối tượng cây trồng, đặc biệt là tiêu, cà phê và cây ăn trái.
  • Công nghệ tạo hạt hiện đại.
  • Dinh dưỡng cân bằng trong mỗi hạt.
  • Cung cấp đạm 2 lá.